Print

Værdier i plejeboligerne i Syddjurs Kommune

På Syddjurs Kommunes fem plejecentre arbejder vi med et værdigrundlag, der bygger på åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet.

Disse værdier er med til at sikre, at vi tilbyder en hverdag, hvor der er fokus på den enkelte beboers behov, og at beboeren får størst mulig indflydelse på sin egen hverdag. 

På Syddjurs Kommunes plejecentre ser vi samvær som en naturlig del af hverdagen, og vi er altid lydhøre over for nye ideer, der kan skabe udvikling i hverdagen.

Vi ser muligheder frem for begrænsninger og tager i videst muligt omfang hensyn til beboerenes individuelle ressourcer og belastninger, så vi medvirker til at bevare beboerens personlighed og selvbestemmelsesret. 

Hverdagen i plejecentrene

I dagligdagen lægger vi vægt på, at beboerne opnår størst mulig indflydelse på deres egen hverdag og at beboere, pårørende og medarbejdere sammen skaber en god atmosfære.

Vi arbejder med respekt for beboernes privatliv samt deres individuelle vaner, og vi ønsker, at den enkelte beboer får mulighed for individuelt eller i fællesskabet at deltage i gøremål og aktiviteter såvel i plejeboligen som uden for boligen.

Hver beboer har mindst en kontaktperson, og vi lægger vægt på, at beboeren får en individuel pleje og omsorg samt samvær med medarbejderne.

Den daglige pleje

​Plejen tilrettelægges i videst muligt omfang i samarbejde med beboeren og med respekt for individuelle ønsker og behov, ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor beboeren hjælpes, støttes og vejledes i forhold til sin egen mestringsevne.

Plejen udføres som udgangspunkt af medarbejdere, der har en socialsundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.

Personalet modtager løbende faglig og personlig kompetenceudvikling, så den daglige pleje holdes på et højt niveau, og vi udarbejder individuelle handleplaner, der sikrer en helhedsorienteret og kontinuerlig pleje på vores centre.

Samarbejdet med pårørende

Beboernes pårørende, hvad enten det er familie eller venner, er de mennesker, der står beboeren nærmest og som blandt andet kan være med til at fastholde beboerens identitet og livshistorie efter indflytningen og sikre at beboeren fortsat kan knytte bånd til verdenen udenfor. 

Derfor ønsker vi også et stærkt samarbejde med de pårørende, så de føler sig velinformerede, trygge og i stand til fortsat at være en del af beboerens nærmeste netværk. 

En del af det samarbejde foregår i de bruger- og pårørenderåd, der kan vælges på hvert plejecenter.

Bruger- og pårørenderådene skal repræsentere beboernes interesser og har til formål at medvirke til at sikre en pleje og omsorg, der bedst muligt lever op til den enkelte beboers ønsker og behov samt medvirke til at sikre, at pleje og omsorg ydes i overensstemmelse med lovkrav og kommunens kvalitetsstandarder.

Du kan læse mere om kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger i pjecen herunder.